งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: (ฉบับเต็ม-รับฟังความเห็น) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/ส.ค./2018, 10:55:59 AM
6492 ครั้ง
LINE it!
(ฉบับเต็ม-ฉบับรับฟังความเห็น) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 138 มาตราตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไปแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยแก้ไขชื่อเป็น "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..." และได้มีการแก้ไขปรับปรุงสาระสำคัญในบางมาตรา เพื่อให้การจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้นำข้อมูลร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ และเพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

หลักการในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
(ฉบับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
   โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมานาน  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านบริหารงานและด้านจัดทำบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละรูปแบบ มีมาตรฐานที่ไม่เอื้อและไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และขาดมาตรการป้องกันการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการแต่งตั้ง หรือการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับองค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีเพียงองค์กรเดียวเพื่อให้มีเอกภาพในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและหลักนิติธรรม เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและสอดคล้องกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยพระราชบัญญัตินี้มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการจัดระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็น และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ท่านสามารถศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ....
ได้ที่นี่และสามารถร่วมตอบแบบสอบถาม / แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่


ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร  ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐  ต่อ ๔๒๑๗ และ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 1 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕-๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น