งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. รายงานการรับฟังความคิดเห็น "พ.ร.บ.ข้าราชการท้องถิ่น" เตรียมเสนอเลขาฯ ครม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 25/ก.ย./2018, 10:36:38 PM
23814 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการรับฟังความคิดเห็น "พ.ร.บ.ข้าราชการท้องถิ่น" เตรียมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..." โดยผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจะนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ซึ่งประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดประเด็นอันเป็นหลักการสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อในการรับฟังความคิดเห็นไว้จำนวน 20 ประเด็น ทั้งนี้กรมฯ ได้สรุปความคิดเห็น ข้อคัดค้านของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็นที่นำมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

ยกตัวอย่าง เช่น

ประเด็นการกำหนดสถานะของสำนักงาน ก.ถ. ให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือให้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
..... ได้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า สถานะของสำนักงาน ก.ถ. ควรเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่ากรม , ควรให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยในประเด็นนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้คำชี้แจงเหตุผล การจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ แต่ในชั้นนี้จึงกำหนดให้สำนักงาน ก.ถ. เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงาปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไปก่อน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยต่อเนื่อง


ประเด็นกำหนดอัตราส่วนของอัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับลักษณะงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
..... ได้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้าราชการน้อย แต่ภาระงานมาก จึงจำเป็นต้องใช้พนักงานจ้างตามภารกิจ
โดยในประเด็นนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้คำชี้แจงเหตุผลว่า เพื่อเป็นการมาตรการควบคุมภาระค่าใช้จ่าย และป้องกันการว่างงานซ่อนตัวที่ซ่อนอยู่ในชื่อตำแหน่งเดียวกัน กล่าวคือ การควบคุมอัตราพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว มีเจตนารมณ์ "ที่จะควบคุมอัตรากำลังของพนักงานจ้างตามภารกิจเท่านั้น" มิได้มุ่งเน้นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานทั่วไป หรือลูกจ้างประจำแต่อย่างใด

ประเด็นการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เกิน 4 ปี
..... ได้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า ควรเป็นไปตามความสมัครใจ และจะไม่มีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา

โดยในประเด็นนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้คำชี้แจงเหตุผลว่า เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการยึดกับตำแหน่งเป็นเวลานานและลดการสร้างอิทธิพล รวมถึงเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการประเภทอื่น


้เอกสารรายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/ก.พ./2019, 11:28:47 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น