งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เมื่อสายตรง สถ. ตอบประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ DLTV ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 05/ต.ค./2018, 03:32:35 PM
28427 ครั้ง
LINE it!
เมื่อสายตรง สถ. ตอบประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ DLTV .... ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน !!!?ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.1/ว3010 วันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายฯในประเด็นนี้ ได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ได้มีการตั้งกระทู้ถาม "สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ในประเด็นโครงการ DLTV โดยสอบถามถึงกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น


โดยคุณนิรุจน์ ได้มีคำถาม ดังนี้
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปีก่อนดำเนินการหรือไม่หากต้องเพิ่มเติมต้องเพิ่มตั้งแต่ แผนพัฒาสี่ปี ศพด. แผนพัฒนาสี่ปีกองการศึกษาก่อน หรือเพิ่มเฉพาะแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.

ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 - เจ้าหน้าที่ กศ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบคำถามดังกล่าว ไว้ดังนี้
แนวทางปฏิบัติ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เรื่องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินอุดหนุน DLTV เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐอุดหนุนให้ อปท. เป็นการมุ่งประสงค์ให้ อปท. ใช้เงินอุดหนุนนั้น ตามที่ระบุว่าให้ไปดำเนินการในวิธีงบประมาณโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องแผน เมื่อมีการกำหนดคุณลักษณะลงไปแล้วจะให้ไปทำแผนย้อนหลังถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 24 โดยระเบียบกำหนดให้ผู้บริหารประกาศใช้แผนที่อนุมัติและนำไปปฏิบัติ เพราะการอุดหนุนครั้งนี้เฉพาะเจาะจงแล้วว่าให้เป็นการซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน


----

งานนี้ ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรจะออกหนังสือซักซ้อมแนวทางมาให้ชัดเจนเลยจะดีกว่าหรือไม่
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ DLTV .... ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแผน !!!?

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรต้องตอบให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ เพื่อถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป.


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น