งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย ออกหลักเกณฑ์ "การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 09/ต.ค./2018, 10:36:48 AM
4595 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทยเสริมสร้างความโปร่งใส อปท. ทั่วประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ (9 ต.ค.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ รวม 7,852 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง เทศบาล 2,441 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,333 แห่ง และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง โดยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ยังพบปัญหาในด้านการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว มีข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการเงินการคลังและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้แก่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ใน อปท.ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของ อปท. เป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อให้ อปท. ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการเงินบัญชี กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือมีความจำเป็น อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีทำการตรวจสอบการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบัญชี อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้ใบรับรองผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทยรับรอง เป็นต้น

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความโปร่งใส และถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งการออกหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริหารราชการของผู้บริหาร อปท. ให้เกิดความโปร่งใส และเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการการช่วยตรวจสอบภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของทางราชการและประชาชนอย่างยั่งยืน


หลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น