งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ครม.ไฟเขียวขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง "ฝ่าฝืน! องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจปรับ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ต.ค./2018, 07:47:29 PM
8029 ครั้ง
LINE it!
ครม.ไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง "ฝ่าฝืน! องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจปรับไม่เกิน 25,000 บาท"      วันนี้ (10 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
      ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

เรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
      1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น  เรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
      2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง  กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
      3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 

      สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
      1. กำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      2. กำหนดให้เพิ่มบทนิยามศัพท์คำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
      3. กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมทางทะเบียน และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยกำหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น
      4. กำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
      5. กำหนดให้เพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

      โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน และกำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. แต่ไม่เกินกว่าที่ พ.ร.บ.กำหนด โทษปรับตาม พ.ร.บ. อยู่ที่ไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับนั้นจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

ปลัด I.T.

#1 ### นานาจิตตัง #### ; D 11/ต.ค./2018, 10:17:20 AM

แล้ว อปท จะไปปรับใครได้ไง  ฐานเสียงนายกทั้งนั้น