งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สหกรณ์ออมทรัพย์กรม สถ. ชี้แจงการให้ผู้ค้ำประกัน "ชำระหนี้แทนลูกหนี้" (ผู้กู้)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/ต.ค./2018, 09:59:53 PM
39752 ครั้ง
LINE it!
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจงการให้ผู้ค้ำประกัน "ชำระหนี้แทนลูกหนี้" (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้   วันที่ 11 ตุลาคม 2561 - ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชี้แจงกรณีการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้ดำเนินนโยบายการบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์และพ้นสภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยการโอนหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้)   ที่เป็นผู้ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ให้แก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน ตามที่ผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้กับสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 14         ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้โอนหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันเฉพาะในส่วนของต้นเงิน และให้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ค้ำประกันจากต้นเงินนั้น  นับแต่วันที่โอนหนี้และให้สงวนสิทธิดอกเบี้ยของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ค้างชำระเดิมไว้เต็มจำนวน เมื่อผู้ค้ำประกันรายใดชำระหนี้แทนผู้กู้ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ค้ำประกันรายนั้นหลุดพ้นความรับผิดจากดอกเบี้ยของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ค้างชำระเดิมซึ่งได้มีการสงวนสิทธิไว้ และให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยค้างชำระดังกล่าวจากลูกหนี้ (ผู้กู้) รายเดิม หากผู้ค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมที่สงวนสิทธิไว้จากผู้ค้ำประกันด้วย ซึ่งสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งการโอนหนี้และแจ้งการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) แล้วนั้น

   เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันบางรายยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นของสหกรณ์ โดยได้มีการติดต่อสอบถาม รวมทั้งได้มีการแสดงทรรศนะ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่นได้รับทราบ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนและเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้รับทราบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จึงขอเรียนชี้แจงดังนี้

   1. การดำเนินการตามมาตรการโอนหนี้และการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้)  ที่ผิดนัดชำระหนี้ เป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 14 ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระ ให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดโดยรวม
   2. การดำเนินการตามมาตรการโอนหนี้และการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามหลักการของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 11 เรื่องค้ำประกัน เนื่องจากผู้ค้ำประกันได้ทำหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (ผู้กู้) ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ผิดชำระหนี้ให้ไว้กับสหกรณ์
   3. เมื่อลูกหนี้ (ผู้กู้) ไม่ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามกำหนด ถือได้ว่าลูกหนี้ผิดนัด ซึ่งสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้แก่สมาชิกผู้ค้ำประกันได้รับทราบถึงเหตุดังกล่าวแล้ว กรณีเช่นนี้ สหกรณ์ย่อมสามารถที่จะใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) ที่ผิดนัดชำระหนี้ได้
   4. กรณีการค้ำประกันหนี้ตามสัญญาของลูกหนี้ (ผู้กู้) คนเดียว แต่มีผู้ค้ำประกันหลายคนหากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ผู้ค้ำประกันแต่ละคนยังต้องรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับบรรดาผู้ค้ำประกันด้วยกันต่อสหกรณ์จนกว่าหนี้ของลูกหนี้ (ผู้กู้) จะระงับสิ้นไป
   5. ถ้าผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) แล้ว ย่อมที่จะมีสิทธิไปไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้ (ผู้กู้) เท่าจำนวนที่ตนได้ชดใช้แทนลูกหนี้ ไปแล้ว


   อนึ่ง หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ท่านใดได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอได้โปรดติดต่อฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและกฎหมาย เบอร์ติดต่อ 02-2418250 หรือสามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ที่สหกรณ์จะจัดขึ้นโดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต่อสหกรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด สหกรณ์มิได้มุ่งหวังที่จะบริหารกิจการหรือดำเนินมาตรการอย่างใดๆ อันเป็นการสร้างผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับมวลสมาชิก แต่สหกรณ์ได้บริหารงานภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์เป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และมวลสมาชิกเป็นสำคัญ   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด จึงขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้รับทราบ และขอขอบคุณในความกรุณาของสมาชิกที่ได้ให้ความสนใจ ติดตาม เสนอแนะ ให้คำแนะนำ ติชม การบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ซึ่งสหกรณ์ยินดีน้อมรับทุกคำติชม เพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นของสมาชิกดังกล่าวไปปรับใช้ในการบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ในโอกาสต่อไป


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น