งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 2 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 07/พ.ย./2018, 02:04:18 PM
7260 ครั้ง
LINE it!
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

-------------------------   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา
   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พ.ศ.2547 ข้อ 11 ข้อ 12 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 จึงรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1.1 คุณสมบัติทั่วไป
         1) มีสัญชาติไทย
         2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสอบคัดเลือก
         3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
         (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
         (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
         (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
         (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
         5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

      1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์

   2. การรับสมัคร
      2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ www.munsaving.com

         

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น