งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ร่างระเบียบมหาดไทย "หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/ม.ค./2019, 09:18:00 PM
5617 ครั้ง
LINE it!
ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...12 ธันวาคม 2561 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยมีหลักการดังนี้

1. กรณีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี ต้องมีการตรวจสอบสถานะของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 1 ของทุกเดือน

2. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศให้อำนาจไว้ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ของข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนดเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

4. แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 6 (4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 โดยกำหนดว่า "ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามที่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนดอัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น