งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ร่างระเบียบมหาดไทย "ค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น" เดือนละ 2,500 - 6,000 บาท

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ก.พ./2019, 11:10:55 AM
45732 ครั้ง
LINE it!
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย มท. ลงมติเห็นชอบ "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาทเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ชั้น 4 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ ปรากฎว่าในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เป็นประเด็น "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชี้แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ โดยระเบียบดังกล่าวมีหลักการสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งบังคับใช้กับส่วนราชการ

และปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 98 ก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ได้แก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าเช่าบ้านขององค์ปกครองสอดคล้องกับส่วนราชการ จึงเห็นควรแก้ไขบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบฯ และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาแล้ว


มติของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ คณะที่ 2 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามร่างระเบียบฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเสนอร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ต่อไปได้
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น