งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • medee
  • 1
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
  • อีเมล์
เมื่อ: 16/ก.พ./2019, 07:10:40 PM
8238 ครั้ง
LINE it!
แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 ใครเป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ใช้บังกับวันใด
ก. 16 มกราคม 2547
ข. 1 มกราคม 2547
ค. 16 มกราคม 2546
ง. 17 มกราคม 2547

3. ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

4. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 6 ประเภท

5. การจ้างพนักงานราชการให้จ้างได้ตามข้อใด
ก. 4 ปี
ข. ไม่เกิน 4 ปี
ค. ไม่เป็นคราวละ 4 ปี
ง. ไม่เกินกว่าคราวละ 4 ปี

6. ข้อใดเป็นประเภทของพนักงานราชการ
ก. พนักงานราชการทั่วไป
ข. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ
ค. พนักงานราชการชํานาญงาน
ง. พนักงานราชการประจํา

7. ตําแหน่งของพนักงานราชการมีที่กลุ่มงาน
ก. 3
ข. 5
ค. 6
ง. 7

8. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มงานของตําแหน่งพนักงานราชการ
ก. กลุ่มงานบริการ
ข. กลุ่มงานชํานาญการ
ค. กลุ่มงานทั่วไป
ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานราชการ
ก. มีสัญชาติไทย
ข. อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ง. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา

10. การแต่งกายของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อใด
ก. ตามระเบียบ ก.พ.
ข. ตามระเบียบ ศพก.
ค. ตามที่ส่วนราชการกําหนด
ง. ข้อกําหนดของกฎกระทรวง

ดู..ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ขอบคุณที่มา..https://dokkooon.com/ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ-พ-ศ-2547/

0 ความคิดเห็น