งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ข้อแตกต่างระหว่างการสอบภาค ก ของ ก.พ. กับการสอบภาค ก ท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/มี.ค./2019, 11:19:44 PM
17228 ครั้ง
LINE it!
ข้อแตกต่างระหว่างการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. กับการสอบภาค ก ท้องถิ่น (กสถ.)คำถาม : การสอบภาค ก ของ ก.พ. กับการสอบภาค ก ของท้องถิ่น (กสถ.) อันเดียวกันใช่ไหม ?

คำตอบ : ขออธิบายดังนี้
การสอบของสำนักงาน ก.พ. หรือเรียกเต็มๆว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน"
ซึ่งแต่ละปีจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาจะมีการสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ซึ่งโดยปกติแล้ว การสอบภาค ก นั้น ก.พ. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง เมื่อผู้ที่สามารถสอบผ่านในภาค ก จะมี "ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ."
จากนั้นผู้ที่มีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. จะสามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ (การสอบภาค ข และ ค) ตามที่กระทรวง/กรม เปิดรับสมัครได้ * ทั้งนี้ใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครสอบเข้ารับราชการของท้องถิ่น

ส่วนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) นั้น
ก็แบ่งออกเป็นการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดต่างๆ เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขต สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด
ซึ่งทุกคนที่สมัครสอบจะเข้าสอบในภาค ก ทุกคน

ความแตกต่างของเนื้อหาการสอบภาค ก
ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล ความรู้ทางภาษาไทย - คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ภาค ก ของท้องถิ่น (กสถ.) จะสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล ความรู้ทางภาษาไทย - คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และส่วนที่ภาค ก ของ ท้องถิ่น
แตกต่างจากของ ก.พ. คือ การสอบความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นด้วย ซึ่งในส่วนภาค ก ท้องถิ่นนี้ มีระเบียบกฎหมายที่จะต้องศึกษาเพื่อเตรียมสอบอยู่ด้วยกัน 11 ฉบับ


รายละเอียดของการสอบท้องถิ่น : ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
        วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน)
        จะเป็นการทดสอบ

                1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
                2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น
                3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
                4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น


        วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน)
        จะเป็นการทดสอบความรู้ ในหัวข้อ

                1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
                2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
                7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
                8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
                9. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542
                10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
                11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


        วิชาภาษาไทย (20 คะแนน)
                เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์


        วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
                เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

                ***
                สอบท้องถิ่นไม่มีเงื่อนไขกำหนดบังคับว่าในส่วนของภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50


        ภาค ก ท้องถิ่น จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน
                .../ การประมวลผล จะนำทุกวิชามารวมคะแนนกัน หากทำได้ 60 คะแนน ถือว่า "สอบผ่าน"

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น