งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อธิบดีกรม สถ. ชี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ซื้อหน้ากาก PM 2.5" แจกประชาชนได้ !

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 04/เม.ย./2019, 12:04:45 AM
3169 ครั้ง
LINE it!
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยต้องเร่งช่วยเหลือประชาชน ชี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกให้พี่น้องประชาชนได้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนว่า ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมฯ ก็ได้แจ้ง อปท. ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่เกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่ใด อปท. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วไปใช้จัดซื้อหน้ากากอนามัยได้

หากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) มีไม่เพียงพอ ก็ให้พิจารณาโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่าย (ภายหลังที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) หรือรายการที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย ไปเพิ่มเติมเพื่อตั้งจ่ายในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำหรับกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอ อปท. สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าวได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. สำหรับ อปท. ใดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานขึ้นในพื้นที่ อปท. ก็สามารถเตรียมการเพื่อป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวได้ด้วย เช่น การจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยสำหรับดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีค่าเกินมาตรฐานขึ้นในพื้นที่

และ 3. ให้ อปท. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ด้วย เช่น การฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดหมอกควันและระงับฝุ่นละออง สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มีค่าเกินมาตรฐาน และให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึง ให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ที่ทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองอันเป็นการสร้างเหตุรำคาญแก่ประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดด้วย

กรมฯ ขอยืนยันว่า อปท. ทุกแห่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่นๆ ที่มีเหตุการณ์หมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้ ทั้งโดยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624 (บกปภ.ช) /ว 3 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 และหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0624 (บกปภ.ช)/ว 14 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 อธิบดี สถ. กล่าว

ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น