งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.ถ. เห็นชอบ "ให้กำหนดเงินเพิ่มพิเศษ-ข้าราชการท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/ก.ค./2019, 10:31:07 AM
21044 ครั้ง
LINE it!
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีมติเห็นชอบ "ให้กำหนดเงินเพิ่มพิเศษ-ข้าราชการท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ"เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562

โดยมีเรื่องพิจารณา
       - ความต้องการทำงานหลังเกษียณอายุราชการขอข้าราชการพลเรือนสามัญและโอกาสการจ้างงานของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
       - การแก้ไปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - การกำหนดรายการประโยชน์ตอบแทนอื่น ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
       - การปรับปรุงมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ได้ชี้แจงถึงประเด็น "การกำหนดรายการประโยชน์ตอบแทนอื่น ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ" ดังนี้

       ตามที่กระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งในระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ ข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ที่สำคัญคือ  ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกำหนด เช่น  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านหลักสูตรระดับต้นจะได้รับเงินเพิ่มอัตราเดือนละ 2,000 บาท/เดือน   สำหรับตำแหน่งหัวหน้าพัสดุที่ผ่านหลักสูตรระดับต้นก็จะได้รับเงินเพิ่มในอัตราเดือนละ 4,000บาท/เดือน  แต่ ระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเฉพาะข้าราชการพลเรือน นั้น

       สำนักงาน ก.ถ. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ก.ถ. ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีประเด็นการพิจารณาคือ  เมื่อกรมบัญชีกลางกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่อาจได้รับเงินเพิ่มแล้ว ในกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 49 (2) โดยให้ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดต่อไป   
 
       ทั้งนี้ ก.ถ. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษด้านพัสดุเป็นรายการประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายตามกฎหมายกำหนดในลักษณะที่จ่ายควบกับเงินเดือน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ก.ถ. ข้อ 2.13 ฉบับลงวันที่ 24 กค.58 โดยให้แจ้ง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มด้านพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังตามที่กฎหมายบัญญัติ    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 รวมทั้งข้อสังเกตของ ก.ถ.ในประเด็นดังต่อไปนี้

       1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ระบุผู้ปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มให้ชัดเจน เช่น ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานพัสดุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ว่า  มีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ตำแหน่งในสายงานพัสดุหรือรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งอื่นแต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พร้อมทั้งให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมตามความสำคัญของตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบด้วย
       2. หลักสูตรการฝึกอบรม ให้ประสานกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยการจัดทำหลักสูตรพัสดุต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจใช้วิทยากรร่วมหรือมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการภายใต้หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางรับรอง เป็นต้นเพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้สอดคล้องกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม


โดยมติที่ประชุมในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอและแจ้งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยให้คำนึงถึงกฎหมายว่าด้วยการนั้น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 รวมทั้งข้อสังเกตของ ก.ถ.


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น