งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 05/ก.ย./2019, 09:34:40 AM
14217 ครั้ง
LINE it!

ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พนักงานจ้างทั่วไป 35 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ 22 อัตรา


1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ดังนี้
1.1.1 สำนักปลัดเทศบาล
- ต าแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ต าแหน่งคนงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
1.1.2 กองคลัง
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา
1.1.4 กองสวัสดิการสังคม
- ต าแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

1.2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ส านักปลัดเทศบาล
- ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
1.2.2 กองคลัง
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
1.2.3 ส านักการช่าง
- ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
1.2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
1.2.5 กองวิชาการและแผนงาน
- ต าแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.6 ส านักการศึกษา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)


รายละเอียดต่างๆ
http://www.kohsamuicity.go.th/news/detail/46326

ตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2562
ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอ านวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง (ชั้น 2)
ส านักงานเทศบาลนครเกาะสมุย
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา
 (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป
 (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีและให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองหลังรูปด้วย)
5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ท. (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส/หย่า
ใบอนุญาตขับรถยนต์ หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ถ่ายสำเนากระดาษขนาด A4 เท่านั้นและให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง
สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ยกเว้น ข้อ 5
:wanwan018:
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/ก.ย./2019, 09:46:00 AM โดย ครูดอย™

คันเทียวทางบ่สุดเส้น อย่าหันหลังให่คนย่ำ

1 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 Busba1122 14/ธ.ค./2019, 01:44:40 PM

ติดตามข่าวสารอยู่นะคะ  >>>  slotxo