[ขอ] แนวข้อสอบ"เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร"และที่เกี่ยวข้องหน่อยครับ

(1/6) > >>

blackpool:
เพื่อนๆคนไหนที่มี หรือพอจะบอกแนวทางในการสอบตำแหน่งนี้ได้ ช่วยลงให้หน่อยนะครับ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และทุกๆคน ในเว็บนี้ครับ ขอบคุณมากครับ
ปล.หรือว่าส่งมาทางเมลล์ art_kkw@hotmail.com จักขอบคุณยิ่ง

supannee2525:
ขอด้วยค่ะ  พยายามหาแล้ว ไม่มี  แต่รบกวนด้วย  un_7happy@hotmail.com

pidman1:
ส่วนใหญ่จะเป็นระเบียบปฏิบัติ จะค่อนข้างยากหน่อย เอาเท่าที่จำได้  ยังไม่มีเวลาไปเปิดระเบียบ ตำรา เช่น
1. แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ของงานทะเบียนราษฎร คืออะไร  อาทิเช่น แบบ ทร.31-คำร้องทั่วไป แบบ ทร.1-สูติบัตรเป็นบุคคลประเภท 1 ทร.1/1 นส.รับรองการเกิด ทร.1ตอนหน้า-ใบรับแจ้งการเกิด ทร.2-สูติบัตรเกิดเกินกำหนดเป็นบุคคลประเภท2
 ทร.3-สูติบัตรของบุคคลที่เกิดโดยเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นบุคคลประเภท7 (บุตรของบุคคลประเภท6) ทร.4-มรณบัตร...... เป็นต้น
2. นายทะเบียน หมายถึงใคร ...ตอบมี นายทะเบียนกลาง นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น
3. งานทะเบียนราษฎร หมายถึงงานใด ...สรุปงานที่สำคัญ คือ เกี่ยวกับการรับแจ้งบ้าน การรับแจ้งการเกิด รับแจ้งการตาย รับแจ้งการย้าย การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
4. อำนาจใดเป็นอำนาจของนายอำเภอ ...ตอบ...นายอนุมัติแจ้งเกิดเกินกำหนดขอบุคคลสัญชาติไทยที่อายุเกินกว่า 7 ปี ...การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าร กรณีไม่มีเอกสาร...เป็นต้น
5. การแจ้งตายเกินกำหนดเวลา เป็นอำนาจของใคร....ตอบ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น
6. นายทะเบียนท้องถิ่น หมายถึงใคร....ตอบ ปลัดเทศบาล...รวมถึง ปลัด กทม....พัทยา (หน.สป.)......
7. ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น แต่งตั้งจากใคร .....
8. ผู้ปฎิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น แต่งตั้งจากใคร ..........
9. เลขประจำตัว 13 หลัก มีความหมายเพียงใด ....ตอบ เช่น หลักที่ 1 หมายถึงประเภทของบุคคล มีกี่ประเภท... มี 8 ประเภท.....
10. นายทะเบียนผู้รับแจ้งหมายถึงใคร ...............
11. ข้าราชการท้องถิ่นตั้งแต่ระดับใด สามารถแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยนายทะเบียนได้....ตอบ ตั้งแต่ระดับ 3
12. ความผิดตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร ต้องระวางโทษเพียงใด.....
13. ผู้ใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร.......
14. อาจมีคำถามเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เพราะ เทศบาลเมือง และ เทศบาลตำบลเดิม(มิใช่ประเภทยกฐานะ) จะมีงานบัตรประจำตัวประชาชนด้วย......
================================
นึกไม่ออก พอก่อน ว่าง ๆ จะนึกต่อ  แต่ขอโทษครับ งานทะเบียนราษฎร และ งานบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเปิดระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มากมายครับ  ....เอาที่นึกได้ไปก่อน ...(ยังไม่ได้มีเวลาไปเปิดตำรา....)

pidman:
ข้อสอบทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน มีอายุใช้ดังนี้
ก.7 ปี นับแต่วันทำบัตร
ข.6 ปี นับแต่วันทำบัตร
ค. 6 ปี นับแต่วันครบวันเกิดของผู้ถือบัตร
ง. 6 ปี นับแต่วันออกบัตร

2. ช่วงอายุของบุคคลที่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน
ก. 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
ข. 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
ค. 6 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
ง. 6 ปี นับแต่วันออกบัตร

3. ประชาชนที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน ของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต้องไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัว ประชาชนที่ไหน
ก. สำนักงานเทศบาล
ข. ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่เทศบาลตังอยู่
ค. ศาลากลางจังหวัดที่เทศบาลตั้งอยู่
ง. ผิดทั้ง 3 ข้อ

4. ข้าราชการต่อไปนี้ ใครมีอำนาจตรวจบัตรประชาชน
ก. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ข. นายทะเบียนอำเภอ ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนตำบล
ค. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ นายตำรวจสัญญาบัตร
ง. นายตำรวจสัญญาบัตร นายตำรวจชั้นประทวน นายทะเบียนอำเภอ

5. น.ส.แอนนา ลูกครึ่งไทยอเมริกัน ถูกลักพาตัวหายไปในขณะกลับจากโรงเรียน อีก 3 วันต่อมาพบว่า ถูกฆาตกรรมถึงแก่ความตาย ได้พบศพที่ป่าแสม เขตจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีหน้าที่ต้องการแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งคนแรก คือใคร
ก. ตำรวจท้องที่
ข. ผู้ใหญ่บ้านท้องที่
ค. ญาติผู้ตาย
ง. นาย ก. เพราะเป็นผู้พบศพคนแรก

6. นายทะเบียนจะรับแจ้งย้ายที่อยู่ได้เฉพาะบุคคลที่
ก. บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ข. บุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
ค. ใครก็ได้ที่นายทะเบียนสอบถามและเชื่อถือ
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก

7. บุคคลจะได้สัญชาติไทยโดย
ก. การเกิด
ข. หญิงต่างด้าวถือสัญชาติไทยตามสามี
ค. คนต่างด้าวขอแปลงสัญชาติเป็นไทย
ง. ถูกทุกข้อ

8. การบริการประชาชนให้รวดเร็วที่เรียกว่า One-Stop Service หมายถึง
ก. บริการทีเดียวเสร็จ
ข. บริการที่เดียวเสร็จ
ค. บริการที่หยุดเพียงครั้งเดียว
ง. บริการครั้งหนึ่งแล้วหยุดครั้งหนึ่ง
จ. บริการแบบครบวงจร

9. การทำบัตรประจำตัวประชาชนตามโครงการเลขประจำตัวประชาชนเน้นวิธีการใดมากที่สุด
ก. การให้ความสะดวก
ข. การดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
ค. ลดความผิดพลาดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
ง. ดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จ. เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบรายการบุคคล


pidman:
10. การปรับปรุงการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและรัดกุม รวมอยู่ในนโยบายกรมการปกครองด้านใด
1. นโยบายการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
2. นโยบายการปกครอง การบริหารการเมือง
3. นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
4. นโยบายการพัฒนาสังคม
5. ไม่มีข้อใดถูก

11. บุคคลต่อไปนี้ ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานออกบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
1. ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน 2. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน
3. ผู้อำนวยการกองการทะเบียน 4. รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารราชการทั่วไป
5. รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค

12. การแจ้งความบัตรหาย เจ้าของบัตรสามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจรับแจ้ง ณ สถานที่ใด
1. ถ้าบัตรหายในท้องที่อำเภอ ให้แจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ท้องที่ที่บัตรหาย
2. ถ้าบัตรหายในท้องที่กิ่งอำเภอ ให้แจ้ง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่กิ่งอำเภอนั้นตั้งอยู่
3. ถ้าบัตรหายในท้องที่เขต ให้แจ้ง ณ ที่สำนักงานหรือสถานีตำรวจนครบาล ท้องที่ที่บัตรหาย
4. ถ้าบัตรหายในท้องที่เทศบาล ให้แจ้ง ณ ที่สำนักงานเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอ ท้องที่ที่บัตรหาย
5. ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดคือ บ้าน ตามความหมายใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
1. รถยนต์ 2. เรือแพ ซึ่งจอดเป็นประจำ และใช้เป็นที่อยู่ประจำ
3. ศาลารอรถประจำทาง 4. โรงเรือนสำหรับใช้เก็บสารเคมี
5. ไม่มีข้อใดถูก

14. เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขประจำบ้านภายในกี่วัน
1. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 2. ภายใน 15 วันนับแต่วันปลูกสร้างบ้าน
3. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ 4. ภายใน 30 วันนับแต่วันปลูกสร้างบ้าน
5. ข้อ 1. และข้อ 2. ถูก

15. นายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้แก่บุคคลในข้อใด
1. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง 2. นายทะเบียนจังหวัด
3. ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น 4. นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
5. ถูกทุกข้อ

16. บุคคลใดต่อไปนี้ บุคคลใดคือนายทะเบียนท้องถิ่น
1. ผู้อำนวยการเขต 2. ปลัดเทศบาล
3. นายอำเภอ 4. ข้อ 1. และข้อ 2. ถูก
5. ข้อ 1. และข้อ 3. ถูก

17. คนเกิดในบ้าน ผู้ที่มีหน้าที่แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน คือ
1. เจ้าบ้าน 2. บิดา
3. มารดา 4. บิดาหรือมารดา
5. เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป