[ปิดกระทู้] แนวข้อสอบ ภาคข อบต. ลำพูน เกี่ยวกับ พรบ. กฎ ระเบียบ แบบเน้นๆ เลย

(1/10) > >>

numeing:
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/qIhSIvlQe0/.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/SAKwhmwBhF/..pdf
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nJpt_I1Vyg/.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/D2ih-OsPhI/.pdf
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวข้อสอบ ภาค ข    
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/lB74ST46MU/.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 1   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/siGhYFJlsE/.-..-2540-1.pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 2   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf
วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/VnyiZuHQLG/bmv2525-13-05-2549.doc
พระราชบัญญัตภาษีป้าย พ.ศ.2510 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uWX3fCR3x1/2510.pdf
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/1oG17SZqno/.pdf
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/GfiYgpYRfT/.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องที่ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/3j50Vgs3kT/.doc
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/r__C6HHHQU/..2541.pdf
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/h58sK20-Tz/..2534.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/BHiig_xfjJ/..2522.pdf
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/L3ioNF-5rs/..2518.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2526 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/hYlwlylRUY/.pdf
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/3zmLzKprGL/..-2535.pdf
พระราชบัญญัตขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/pU03_-CYX8/..-2543.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/BYDyBQyEqL/.pdf
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/AKRqD8p-TL/..2542.pdf
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/jtylnosXzr/..2542.doc
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/ZNYuXfAqYn/..2542.pdf
พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/44-w2q_F6e/..2546.pdf
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.2526 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/xC3uW62Qki/..2526.doc
ประมวลกฎหมายอาญา แนวข้อสอบ ภาค ข    
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uOgCMmi0uu/.doc
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/R0OWghOkyo/.pdf
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Z5E2P4ZGlA/.doc
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/4fog_ZKH8Z/lsv.rar
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/uvoOS4KYy4/.doc
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/xE0AlyWixk/.pdf
พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5NmZL1_ktC/..2521.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่1 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/51ALwJW_Jx/..-2542-2.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ชุดที่2 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/Gjezy1RUS5/..-2542-1.pdf
พระราชยัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/thuCB9rOw4/2534.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แนวข้อสอบ ภาค ข   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/X2CXyU02IG/.pdf

*ลิงค์เสีย

numeing:
เพิ่มเติมค่ะ
แนวข้อสอบอัตนัย   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/M5A6PN09QZ/temp
อนุกรมสอบ กพ อบต   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/ze2gX0k3Mq/.rar
เทศบาล   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/qIhSIvlQe0/.pdf
สรุปสาระสำคัญ พรบ.แผ่นดิน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/5gRLOj-4u-/..txt
แผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nJpt_I1Vyg/.pdf
โหลดตัวอย่างข้อสอบเก่า อ.บ.ต.   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/RkD6nmotl7/....pdf
ข้อสอบเก่า   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/9C0er4KKLt/.pdf
คำที่มักเขียนผิด   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/jH7fZnPTK3/.pdf
ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/D2ih-OsPhI/.pdf
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/A9HjypIfPS/.pdf
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/V_eEhxjwHH/.pdf
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/efUv8Vz8Z6/.pdf
พรบ.เงินเดือนและเงินปรจำตำแหน่ง   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/u4NYNUAOoL/..pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/9Zky5y-PJL/..pdf
พรบ.บำเหน็ญบำนาญข้าราชการ   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nGfgntZOzH/..pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/SAKwhmwBhF/..pdf

เจ้าชายไซเบอร์สเปซ...:
ถึงคุณ numeing

ขอขบคุณมากนะครับที่ คุณอุตส่าห์รวบรวมข้อสอบ ที่จะใช้สอบ เทศบาลลำพูนมาให้พวกเรา

แต่มันติดอยู่นิดเดียวครับ คือ

คุณควรจะให้ เครดิตกับเจ้าของเค้าด้วยนะครับ

คุณ nithinan
http://www.paikad.com/cmiboard
นี่คือเจ้าของครับ

ผมเข้าใจนะครับ ว่าคุณอาจจะลืมให้เครดิต
ทีหลังก็อย่าลืมบ่อยนะครับ

เว็บนี้เป็นเว็บที่มีแต่ให้ ไม่หวังอะไร
แต่เวลาที่เราไปเอาของเค้ามาโพส ก็ควรให้เกียรติเค้าด้วยนะครับ
อย่าลืมอีกนะครับ !!!

mypatc:
ขอแนว เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 ได้มั้ยคะ

mypatc@yahoo.com

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

rattanakorn:
ทำไงดีเราโหลดไม่ได้สักอันเลยใครโหลดได้แล้วยังไงรบกวนด้วยนะคะ rattana@tdn.co.th  และขอบคุณที่นำแนวข้อสอบมาให้  และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่โหลดได้และหวังว่าท่านคงจะกรุณานะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป