งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ศูนย์วิจัยผสมเทียม รับสมัครงานหลายตำแหน่ง 7-18 กันยายนนี้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • njdrawing
เมื่อ: 09/ก.ย./2009, 10:27:21 AM
2139 ครั้ง
LINE it!
ศูนย์วิจัยผสมเทียม รับสมัครงานหลายตำแหน่ง 7-18 กันยายนนี้
ด้วยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ได้รับจัดสร รงบประมาณปี 2553 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเ นื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล โครงการย่อยปรับปรุงพันธุ์แพะโ ดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนปฏิ บัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตามรายละเอียดดังนี้
 
 1. ชื่อตำแหน่ง
 1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 1.2 นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 1.3 นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 1.4 คนงานเลี้ยงแพะ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 5,860 บาท
 1.5 พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท
 1.6 พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,530 บาท
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 กันยายน 2552 (ในวันและเวลาราชการ)
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย
 
 3.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน 2552
 ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.
 
 5. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนน ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา หรือ http://www.dld.go.th/airc_sgk โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
 
 6. การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการคัดเลือก
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สงขลา กำหนดทั้ง 4 ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก โดยจะเริ่มทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553
 
 ดูรายละเอียดได้ที่
 
 
  http://www.dld.go.th/airc_sgk/53_job/job_main.html
 
  http://www.dld.go.th/airc_sgk

0 ความคิดเห็น