เรื่อง การรับทุนของอปท.

(1/1)

jarunee poonsawat:
เราได้รับทุนการศึกษาของอปท.เมื่อ 4 พ.ค 52 และได้ทำสัญญารับทุนไปแล้ว และได้ไปสมัครเรียนที่มหาลัยราชภัฏเพราะว่าทางราชภัฏไม่เปิดสาขาการบริหารงานคลังจึงสมัครเรียนการจัดการและทางอบต.บอกว่าไม่ได้เพราะขัดกับระเบียบและได้ใช้ทุนส่วนตัวไปแล้วในเทอมแรก พอวันที่ 29  ก.ค 52 กรมได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และสามารถให้เข้าเรียนในสาขาไหนก็ได้ทั้งของรัฐและเอกชน และวันที่ 15 ก.ย.52 ได้ยกเลิกหนังสือสั่งการและห้ใช้หนังสือสั่งการวันที่ 15 ก.ย 52 เราอยากรู้ว่าตัวเราเองสามารถเบิกเงินทีชำระค่าเทอมไปแล้ว ได้หรือไม่ผู้รู้ช่วยตอบหน่อย

pidman:
นส.สั่งการที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

================================
http://www.beupload.com/download/?538267&A=252417

============================================
ความเห็น.....ดูข้อ ก.๑ ต้องผ่านกคณะกรรมการคัดเลือกให้ทุนการศึกษาก่อน ถ้าคณะกก.คัดเลือกได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ น่าจะได้ แต่ต้องใช้บังคับตั้งแต่ปีงบ ๒๕๕๓ (๑ ตค.๕๒) เป็นต้นไป ที่ย้อนมาแล้ว ไม่เข้าข่าย
===========================
นส.สั่งการออกมาใหม่ ลองถามกรมดู

lovely_taew:
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที มท 0867.3/ว3564  ลงวันที่ 8 ตุลาคม  2550   กลุ่มงานคลัง  สามารถเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหารการคลังการเงิน และการธนาคาร บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  เราก็เรียนสาขาการจัดการ ปี 52  เบิกได้นะ 

lovely_taew:
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2550/10/docUploadFile11191483111365.pdf
ระเบียบปี 50 จ้า ลองเปิดอ่านดูนะ

ลองใหม่..อีกที:
เรียนโท หรือตรีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ